Bảng báo giá tường lửa Firewall Palo Alto Networks mới cập nhập

Tường lửa Palo Alto Networks cho phép sử dụng an toàn các ứng dụng các loại, Enterprise 2.0. Tường lửa dựa vào Port không thể nhìn thấy hoặc xác định các ứng dụng và UTMS, và không giải quyết những thách thức kiểm soát ứng dụng. Palo Alto Networks cơ bản thay đổi bản chất của tường lửa mang lại khả năng an toàn bảo mật các ứng dụng mới. Nó quản lý theo ứng dụng, người dùng, và nội dung, trong khi giảm thiểu các rủi ro an ninh liên quan.

Palo Alto, Firewall Palo Alto,  Palo Alto Networks, Firewall Palo Alto Networks

Bảng báo giá tường lửa Firewall Palo Alto Networks mới cập nhập

Product SKU Description
Platforms PAN-PA-220 Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-220 Palo Alto Networks PA-220
Platforms PAN-PA-220-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-220
Threat Prevention PAN-PA-220-TP Threat prevention subscription year 1, PA-220
Threat Prevention PAN-PA-220-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-220
Threat Prevention PAN-PA-220-TP-HA2 Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-220
Threat Prevention PAN-PA-220-TP-3YR-HA2 Threat prevention subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-220
URL Filtering PAN-PA-220-URL4 PANDB URL filtering subscription year 1, PA-220
URL Filtering PAN-PA-220-URL4-3YR PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid, PA-220
URL Filtering PAN-PA-220-URL4-3YR-HA2 PANDB URL filtering subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-220
WildFire PAN-PA-220-WF WildFire subscription year 1, PA-220
WildFire PAN-PA-220-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-220
WildFire PAN-PA-220-WF-HA2 WildFire subscription year 1 for device in HA pair, PA-220
WildFire PAN-PA-220-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-220
Platinum Support PAN-SVC-PLAT-220 Platinum support , year 1, PA-220
Platinum Support PAN-SVC-PLAT-220-3YR Platinum support 3-year prepaid , PA-220
Partner Enabled 4-Hour Premium Support PAN-SVC-B4HR-220-R Partner enabled 4-Hour Premium support renewal, PA-220
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-220 Partner enabled premium support year 1, PA-220
Platinum Support PAN-SVC-PLAT-220-3YR Platinum support 3-year prepaid , PA-220
PA-220R PAN-PA-220R Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-220R Palo Alto Networks PA-220R
Platforms PAN-PA-220R-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-220R (Includes the DIN rail kit)
Threat Prevention PAN-PA-220R-TP Threat prevention subscription year 1, PA-220R
Threat Prevention PAN-PA-220R-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-220R
Threat Prevention PAN-PA-220R-TP-HA2 Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-220R
Threat Prevention PAN-PA-220R-TP-3YR-HA2 Threat prevention subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-220R
URL Filtering PAN-PA-220R-URL4 PANDB URL filtering subscription year 1, PA-220R
URL Filtering PAN-PA-220R-URL4-3YR PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid, PA-220R
URL Filtering PAN-PA-220R-URL4-HA2 PANDB URL filtering subscription for device in an HA pair year 1, PA-220R
WildFire PAN-PA-220R-WF WildFire subscription year 1, PA-220R
WildFire PAN-PA-220R-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-220R
WildFire PAN-PA-220R-WF-HA2 WildFire subscription for device in an HA pair year 1, PA-220R
WildFire PAN-PA-220R-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-220R
4-hr Platinum Support PAN-SVC-4HR-PLAT-220R 4-hr Platinum Support , year 1, PA-220R
4-hr Platinum Support PAN-SVC-4HR-PLAT-220R-3YR 4-hr Platinum Support 3-year prepaid , PA-220R
4-Hour Premium Support PAN-SVC-4HR-220R 4-Hour Premium support year 1, PA-220R
Premium Support PAN-SVC-PREM-220R Premium support year 1, PA-220R
Premium Support PAN-SVC-PREM-220R-3YR Premium support 3-year prepaid, PA-220R
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-220R Partner enabled premium support year 1, PA-220R
PA-820 PAN-PA-820 Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-820 Palo Alto Networks PA-820
Platforms PAN-PA-820-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-820
Threat Prevention PAN-PA-820-TP Threat prevention subscription year 1, PA-820
Threat Prevention PAN-PA-820-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-820
Threat Prevention PAN-PA-820-TP-HA2 Threat prevention subscription for devices in HA pair, PA-820
URL Filtering PAN-PA-820-URL4 PANDB URL filtering subscription year 1, PA-820
URL Filtering PAN-PA-820-URL4-3YR PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid, PA-820
URL Filtering PAN-PA-820-URL4-HA2 PANDB URL filtering subscription for devices in HA pair, PA-820
URL Filtering PAN-PA-820-URL4-3YR-HA2 PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-820
WildFire PAN-PA-820-WF WildFire subscription year 1, PA-820
WildFire PAN-PA-820-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-820
WildFire PAN-PA-820-WF-HA2 WildFire subscription for devices in HA pair, PA-820
WildFire PAN-PA-820-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-820
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-820-R Partner enabled premium support year 1 renewal, PA-820
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-820-3YR Partner enabled premium support 3 year prepaid, PA-820
PA-850 PAN-PA-850 Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-850 Palo Alto Networks PA-850
Platforms PAN-PA-850-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-850
Threat Prevention PAN-PA-850-TP Threat prevention subscription year 1, PA-850
Threat Prevention PAN-PA-850-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-850
Threat Prevention PAN-PA-850-TP-HA2 Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-850
Threat Prevention PAN-PA-850-TP-3YR-HA2 Threat prevention subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-850
URL Filtering PAN-PA-850-URL4 PANDB URL Filtering subscription year 1, PA-850
URL Filtering PAN-PA-850-URL4-3YR PANDB URL Filtering subscription 3-year prepaid, PA-850
URL Filtering PAN-PA-850-URL4-HA2 PANDB URL Filtering subscription for device in an HA pair year 1, PA-850
URL Filtering PAN-PA-850-URL4-3YR-HA2 PANDB URL Filtering subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-850
WildFire PAN-PA-850-WF WildFire subscription year 1, PA-850
WildFire PAN-PA-850-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-850
WildFire PAN-PA-850-WF-HA2 WildFire subscription for device in an HA pair year 1, PA-850
WildFire PAN-PA-850-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-850
Premium Support PAN-SVC-PREM-850 Premium support year 1, PA-850
Premium Support PAN-SVC-PREM-850-3YR Premium support 3-year prepaid, PA-850
PA-3220 PAN-PA-3220 Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-3220 Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies
Platforms PAN-PA-3220-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies
Threat Prevention PAN-PA-3220-TP Threat prevention subscription year 1, PA-3220
Threat Prevention PAN-PA-3220-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-3220
Threat Prevention PAN-PA-3220-TP-HA2 Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-3220
Threat Prevention PAN-PA-3220-TP-3YR-HA2 Threat prevention subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3220
URL Filtering PAN-PA-3220-URL4 PANDB URL filtering subscription year 1, PA-3220
URL Filtering PAN-PA-3220-URL4-3YR PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid, PA-3220
URL Filtering PAN-PA-3220-URL4-HA2 PANDB URL filtering subscription for device in an HA pair year 1, PA-3220
URL Filtering PAN-PA-3220-URL4-3YR-HA2 PANDB URL filtering subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3220
WildFire PAN-PA-3220-WF WildFire subscription year 1, PA-3220
WildFire PAN-PA-3220-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-3220
WildFire PAN-PA-3220-WF-HA2 WildFire subscription for device in an HA pair year 1, PA-3220
WildFire PAN-PA-3220-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3220
Premium Support PAN-SVC-PREM-3220 Premium support year 1, PA-3220
Premium Support PAN-SVC-PREM-3220-3YR Premium support 3-year prepaid, PA-3220
PA-3250 PAN-PA-3250 Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-3250 Palo Alto Networks PA-3250 with redundant AC power supplies
Platforms PAN-PA-3250-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-3250 with redundant AC power supplies
Threat Prevention PAN-PA-3250-TP Threat prevention subscription year 1, PA-3250
Threat Prevention PAN-PA-3250-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-3250
Threat Prevention PAN-PA-3250-TP-3YR-HA2 Threat prevention subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3250
Threat Prevention PAN-PA-3250-TP-HA2 Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-3250
URL Filtering PAN-PA-3250-URL4 PANDB URL filtering subscription year 1, PA-3250
URL Filtering PAN-PA-3250-URL4-3YR PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid, PA-3250
URL Filtering PAN-PA-3250-URL4-HA2 PANDB URL filtering subscription for device in an HA pair year 1, PA-3250
URL Filtering PAN-PA-3250-URL4-3YR-HA2 PANDB URL filtering subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3250
WildFire PAN-PA-3250-WF WildFire subscription year 1, PA-3250
WildFire PAN-PA-3250-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-3250
WildFire PAN-PA-3250-WF-HA2 WildFire subscription for device in an HA pair year 1, PA-3250
WildFire PAN-PA-3250-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3250
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-3250 Partner enabled premium support year 1, PA-3250
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-3250-3YR Partner enabled premium support 3-year prepaid, PA-3250

Ngoài những mã Palo Alto Networks trong bảng trên các mã dự án... vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất tại thời điểm.

Datasheet Firewall Palo Alto Networks

Palo Alto Datashet pdf

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks Virtualized VM-700

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks Virtualized VM-500

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks Virtualized VM-300

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks Virtualized VM-200

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-7080

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-5280

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-7050

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-5250

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-5260

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-3260

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-3250

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-850

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-820

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-220

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-5220

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-3220

Datasheet Tường lửa Palo Alto Networks PA-220R

Palo Alto, thiết bị tường lửa số 1 thế giới firewall Palo Alto Networks đang được phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Mạng.

Hotline Báo giá - Hỗ trợ 24/7


Giao hàng vận chuyển tận nơi
Mua hàng tại Thiết Thị Mạng đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng. Cam kết bồi thường 100 lần giá trị đơn hàng nếu phát hiện hàng kém chất lượng.

Để tránh mua phải sản phẩm thiết bị mạng kém chất lượng, Hãy mua sản phẩm tại nhà phân phối chính hãng uy tín, để đảm bảo chất lượng sản phẩm là chính hãng.
download datasheet tài liệu hãng

Câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng

✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối được nhập khẩu chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan... Thiết Thị Mạng luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.
✓ Trả lời: Thiết Thị Mạng là nhà phân phối sản phẩm Thiết Thị Mạng chính hãng uy tín danh tiếng tại thị trường Việt Nam. Thiết Thị Mạng luôn tiên phong cung cấp các giải pháp tích hợp trước và sau bán hàng nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối thiết bị mạng chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đã được hàng ngàn khách hàng trên cả nước hợp tác và tín nhiệm.
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.