Bảng báo giá tường lửa Firewall Palo Alto Networks mới cập nhập

Tường lửa Palo Alto Networks cho phép sử dụng an toàn các ứng dụng các loại, Enterprise 2.0. Tường lửa dựa vào Port không thể nhìn thấy hoặc xác định các ứng dụng và UTMS, và không giải quyết những thách thức kiểm soát ứng dụng. Palo Alto Networks cơ bản thay đổi bản chất của tường lửa mang lại khả năng an toàn bảo mật các ứng dụng mới. Nó quản lý theo ứng dụng, người dùng, và nội dung, trong khi giảm thiểu các rủi ro an ninh liên quan.

Palo Alto, Firewall Palo Alto,  Palo Alto Networks, Firewall Palo Alto Networks

Palo Alto PA-410 | Palo Alto PA-440 | Palo Alto PA-450 | Palo Alto PA-460 | Palo Alto PA-1410

Báo giá Palo Alto Networks PAN-PA-410 và PAN-PA-440

Palo Alto Networks , thiết bị tường lửa số 1 thế giới firewall Palo Alto Networks đang được phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Mạng.

Palo Alto PA-410 giá tốt

PA410 HW Description
PAN-PA-410 Palo Alto Networks PA-410
PA 410 Subscription  
PAN-PA-410-BND-CORESEC PA-410, Core Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, DNS Security and SD-WAN  ), 1 years (12 months) term
PA Support Services  
PAN-SVC-BKLN-410 PA-410, Partner enabled premium support, 1 year (12 months), term.

Palo Alto PA-440 chính hãng

PA440 HW Description
PAN-PA-440 Palo Alto Networks PA-440
PA 440 Subscription  
PAN-PA-440-BND-CORESEC PA-440, Core Security Subscription Bundle (Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, Advanced Wildfire, DNS Security and SD-WAN  ), 1 years (12 months) term
PA Support Services  
PAN-SVC-BKLN-440 PA-440, Partner enabled premium support, 1 year (12 months), term.

Bảng báo giá tường lửa Firewall Palo Alto Networks mới cập nhập

Product SKU Description
Platforms PAN-PA-220 Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-220 Palo Alto Networks PA-220
Platforms PAN-PA-220-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-220
Threat Prevention PAN-PA-220-TP Threat prevention subscription year 1, PA-220
Threat Prevention PAN-PA-220-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-220
Threat Prevention PAN-PA-220-TP-HA2 Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-220
Threat Prevention PAN-PA-220-TP-3YR-HA2 Threat prevention subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-220
URL Filtering PAN-PA-220-URL4 PANDB URL filtering subscription year 1, PA-220
URL Filtering PAN-PA-220-URL4-3YR PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid, PA-220
URL Filtering PAN-PA-220-URL4-3YR-HA2 PANDB URL filtering subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-220
WildFire PAN-PA-220-WF WildFire subscription year 1, PA-220
WildFire PAN-PA-220-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-220
WildFire PAN-PA-220-WF-HA2 WildFire subscription year 1 for device in HA pair, PA-220
WildFire PAN-PA-220-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-220
Platinum Support PAN-SVC-PLAT-220 Platinum support , year 1, PA-220
Platinum Support PAN-SVC-PLAT-220-3YR Platinum support 3-year prepaid , PA-220
Partner Enabled 4-Hour Premium Support PAN-SVC-B4HR-220-R Partner enabled 4-Hour Premium support renewal, PA-220
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-220 Partner enabled premium support year 1, PA-220
Platinum Support PAN-SVC-PLAT-220-3YR Platinum support 3-year prepaid , PA-220
PA-220R PAN-PA-220R Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-220R Palo Alto Networks PA-220R
Platforms PAN-PA-220R-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-220R (Includes the DIN rail kit)
Threat Prevention PAN-PA-220R-TP Threat prevention subscription year 1, PA-220R
Threat Prevention PAN-PA-220R-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-220R
Threat Prevention PAN-PA-220R-TP-HA2 Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-220R
Threat Prevention PAN-PA-220R-TP-3YR-HA2 Threat prevention subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-220R
URL Filtering PAN-PA-220R-URL4 PANDB URL filtering subscription year 1, PA-220R
URL Filtering PAN-PA-220R-URL4-3YR PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid, PA-220R
URL Filtering PAN-PA-220R-URL4-HA2 PANDB URL filtering subscription for device in an HA pair year 1, PA-220R
WildFire PAN-PA-220R-WF WildFire subscription year 1, PA-220R
WildFire PAN-PA-220R-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-220R
WildFire PAN-PA-220R-WF-HA2 WildFire subscription for device in an HA pair year 1, PA-220R
WildFire PAN-PA-220R-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-220R
4-hr Platinum Support PAN-SVC-4HR-PLAT-220R 4-hr Platinum Support , year 1, PA-220R
4-hr Platinum Support PAN-SVC-4HR-PLAT-220R-3YR 4-hr Platinum Support 3-year prepaid , PA-220R
4-Hour Premium Support PAN-SVC-4HR-220R 4-Hour Premium support year 1, PA-220R
Premium Support PAN-SVC-PREM-220R Premium support year 1, PA-220R
Premium Support PAN-SVC-PREM-220R-3YR Premium support 3-year prepaid, PA-220R
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-220R Partner enabled premium support year 1, PA-220R
PA-820 PAN-PA-820 Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-820 Palo Alto Networks PA-820
Platforms PAN-PA-820-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-820
Threat Prevention PAN-PA-820-TP Threat prevention subscription year 1, PA-820
Threat Prevention PAN-PA-820-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-820
Threat Prevention PAN-PA-820-TP-HA2 Threat prevention subscription for devices in HA pair, PA-820
URL Filtering PAN-PA-820-URL4 PANDB URL filtering subscription year 1, PA-820
URL Filtering PAN-PA-820-URL4-3YR PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid, PA-820
URL Filtering PAN-PA-820-URL4-HA2 PANDB URL filtering subscription for devices in HA pair, PA-820
URL Filtering PAN-PA-820-URL4-3YR-HA2 PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-820
WildFire PAN-PA-820-WF WildFire subscription year 1, PA-820
WildFire PAN-PA-820-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-820
WildFire PAN-PA-820-WF-HA2 WildFire subscription for devices in HA pair, PA-820
WildFire PAN-PA-820-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-820
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-820-R Partner enabled premium support year 1 renewal, PA-820
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-820-3YR Partner enabled premium support 3 year prepaid, PA-820
PA-850 PAN-PA-850 Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-850 Palo Alto Networks PA-850
Platforms PAN-PA-850-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-850
Threat Prevention PAN-PA-850-TP Threat prevention subscription year 1, PA-850
Threat Prevention PAN-PA-850-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-850
Threat Prevention PAN-PA-850-TP-HA2 Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-850
Threat Prevention PAN-PA-850-TP-3YR-HA2 Threat prevention subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-850
URL Filtering PAN-PA-850-URL4 PANDB URL Filtering subscription year 1, PA-850
URL Filtering PAN-PA-850-URL4-3YR PANDB URL Filtering subscription 3-year prepaid, PA-850
URL Filtering PAN-PA-850-URL4-HA2 PANDB URL Filtering subscription for device in an HA pair year 1, PA-850
URL Filtering PAN-PA-850-URL4-3YR-HA2 PANDB URL Filtering subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-850
WildFire PAN-PA-850-WF WildFire subscription year 1, PA-850
WildFire PAN-PA-850-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-850
WildFire PAN-PA-850-WF-HA2 WildFire subscription for device in an HA pair year 1, PA-850
WildFire PAN-PA-850-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3-year prepaid for device in an HA pair, PA-850
Premium Support PAN-SVC-PREM-850 Premium support year 1, PA-850
Premium Support PAN-SVC-PREM-850-3YR Premium support 3-year prepaid, PA-850
PA-3220 PAN-PA-3220 Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-3220 Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies
Platforms PAN-PA-3220-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies
Threat Prevention PAN-PA-3220-TP Threat prevention subscription year 1, PA-3220
Threat Prevention PAN-PA-3220-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-3220
Threat Prevention PAN-PA-3220-TP-HA2 Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-3220
Threat Prevention PAN-PA-3220-TP-3YR-HA2 Threat prevention subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3220
URL Filtering PAN-PA-3220-URL4 PANDB URL filtering subscription year 1, PA-3220
URL Filtering PAN-PA-3220-URL4-3YR PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid, PA-3220
URL Filtering PAN-PA-3220-URL4-HA2 PANDB URL filtering subscription for device in an HA pair year 1, PA-3220
URL Filtering PAN-PA-3220-URL4-3YR-HA2 PANDB URL filtering subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3220
WildFire PAN-PA-3220-WF WildFire subscription year 1, PA-3220
WildFire PAN-PA-3220-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-3220
WildFire PAN-PA-3220-WF-HA2 WildFire subscription for device in an HA pair year 1, PA-3220
WildFire PAN-PA-3220-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3220
Premium Support PAN-SVC-PREM-3220 Premium support year 1, PA-3220
Premium Support PAN-SVC-PREM-3220-3YR Premium support 3-year prepaid, PA-3220
PA-3250 PAN-PA-3250 Mô tả ngắn
Platforms PAN-PA-3250 Palo Alto Networks PA-3250 with redundant AC power supplies
Platforms PAN-PA-3250-ZTP Zero Touch Provisioning (ZTP) version of the Palo Alto Networks PA-3250 with redundant AC power supplies
Threat Prevention PAN-PA-3250-TP Threat prevention subscription year 1, PA-3250
Threat Prevention PAN-PA-3250-TP-3YR Threat prevention subscription 3-year prepaid, PA-3250
Threat Prevention PAN-PA-3250-TP-3YR-HA2 Threat prevention subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3250
Threat Prevention PAN-PA-3250-TP-HA2 Threat prevention subscription for device in an HA pair year 1, PA-3250
URL Filtering PAN-PA-3250-URL4 PANDB URL filtering subscription year 1, PA-3250
URL Filtering PAN-PA-3250-URL4-3YR PANDB URL filtering subscription 3-year prepaid, PA-3250
URL Filtering PAN-PA-3250-URL4-HA2 PANDB URL filtering subscription for device in an HA pair year 1, PA-3250
URL Filtering PAN-PA-3250-URL4-3YR-HA2 PANDB URL filtering subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3250
WildFire PAN-PA-3250-WF WildFire subscription year 1, PA-3250
WildFire PAN-PA-3250-WF-3YR WildFire subscription 3-year prepaid, PA-3250
WildFire PAN-PA-3250-WF-HA2 WildFire subscription for device in an HA pair year 1, PA-3250
WildFire PAN-PA-3250-WF-3YR-HA2 WildFire subscription 3 year prepaid for device in an HA pair, PA-3250
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-3250 Partner enabled premium support year 1, PA-3250
Partner Enabled Premium Support PAN-SVC-BKLN-3250-3YR Partner enabled premium support 3-year prepaid, PA-3250

Các bài viết về Tường lửa Palo Alto Networks

Tường lửa là gì? Chức năng của tường lửa? Thông tin cần biết về Firewall tường lửa

Tường lửa Palo Alto Networks, giải pháp firewall tường lửa thế hệ mới

Giải pháp tường lửa thế hệ mới từ hãng Palo Alto Networks

Tìm hiểu về thiết bị tường lửa firewall Palo Alto Networks PA-410

Tường lửa Palo Alto Networks PA-440 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngoài những mã Palo Alto Networks trong bảng trên các mã dự án... vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất tại thời điểm.

Datasheet Firewall Palo Alto Networks

Palo Alto, thiết bị tường lửa số 1 thế giới firewall Palo Alto Networks đang được phân phối chính hãng bởi Thiết Bị Mạng.

Sản phẩm liên quan
Palo Alto PA-410

Palo Alto PA-410

Palo Alto PA-440

Palo Alto PA-440

Palo Alto PA-450

Palo Alto PA-450

Palo Alto PA-460

Palo Alto PA-460

Palo Alto PA-445

Palo Alto PA-445

Palo Alto PA-415

Palo Alto PA-415

Bài viết liên quan
Cisco Core Switch 9300 giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp
Cisco Core Switch 9300 giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp
Những mã Module Cisco đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay
Những mã Module Cisco đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay
Đọc đèn led kết nối của switch cisco catalyst 2960X, 2960L
Đọc đèn led kết nối của switch cisco catalyst 2960X, 2960L
Switch Cisco là gì?
Switch Cisco là gì?
Hướng dẫn cấu hình ngăn xếp ảo với Switch Cisco Catalyst 2960-L
Hướng dẫn cấu hình ngăn xếp ảo với Switch Cisco Catalyst 2960-L
Sử dụng module quang Cisco như thế nào đúng cách?
Sử dụng module quang Cisco như thế nào đúng cách?

Thiết Bị Mạng phân phối Thiết Bị Mạng chính hãng
Tại sao bạn nên mua hàng từ THIETBIMANG.COM ?
Thietbimang.com nhà phân phối thiết bị mạng chính hãng, uy tín tại Việt Nam. Sản phẩm được chúng tôi phân phối là sản phẩm chính hãng, có đầy đủ giấy tờ CO,CQ từ hãng tại Viêt Nam cấp. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp thông tin về sản phẩm Thiết bị mạng Cisco, Juniper, Thiết bị quang chính hãng
HOTLINE BÁO GIÁ 24/7 E MAIL NHẬN BÁO GIÁ SẢN PHẨM
Thiết bị mạng giao hàng vận chuyển tận nơi
Dây nhảy quang Single mode OS2, multimode OM2, OM3, OM4 chất lượng giá tốt
Dây cáp quang OM2 OM3 OM4 Multimode 4FO, 8FO, 12FO, 24FO
sản phẩm hộp phối quang, hộp ODF trong nhà, hộp ODF ngoài trời, ODF treo tường và ODF lắp rack chất lượng tốt
Converter quang, bộ chuyển đổi quang điện chất lượng tốt, bảo hành 24 tháng
Thiết bị mạng Cisco - Phân phối Cisco chính hãng, giá tốt uy tín chuyên nghiệp
Phân phối Juniper - thiết bị mạng Juniper network chính hãng
Phân phối Router Cisco ISR4221 ISR4321 ISR4331 ISR4351 ISR4431 ISR4451 chính hãng Cisco
Tủ rack, tủ mạng chất lượng cao, tủ rack giá tốt
Để tránh mua phải sản phẩm thiết bị mạng kém chất lượng, Hãy mua sản phẩm tại nhà phân phối chính hãng uy tín, để đảm bảo chất lượng sản phẩm là chính hãng.
download datasheet catalogue tài liệu từ hãng

Câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng

✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối được nhập khẩu chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan... Thiết Thị Mạng luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.
✓ Trả lời: Thiết Thị Mạng là nhà phân phối sản phẩm Thiết Thị Mạng chính hãng uy tín danh tiếng tại thị trường Việt Nam. Thiết Thị Mạng luôn tiên phong cung cấp các giải pháp tích hợp trước và sau bán hàng nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối thiết bị mạng chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đã được hàng ngàn khách hàng trên cả nước hợp tác và tín nhiệm.
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.